Pod wpływem energii słonecznej zaznacza się jeszcze wiele innych zmian

Zaobserwowano, że wskutek naświetlania promieniami słonecznymi procesy przemiany 2 materii ulegają wzmożeniu. Światło słoneczne jest bardzo ważnym czynnikiem życiodajnym, potęgującym procesy fizjologiczne ustroju. Promienie widzialne światła dziennego lub światła białego. Niemniej należy pamiętać, iż brak harmonii i umiaru w jego stosowaniu może być przyczyną nieraz przykrych następstw dla organizmu. Zapylenie powietrza. Powietrze może być zanieczyszczone cząstkami pyłu, kurzu, sadzy, gazami i drobnoustrojami. Zawiesinę drobnych cząsteczek pyłu, dymu lub sadzy w powietrzu nazywamy aerozolem. Wielkość cząsteczek pyłu może być różna, od bardzo małych  poniżej 0,001 mikrona do kilkudziesięciu, a nawet kilkunastu mikronów. Pył w powietrzu znajduje się zawsze. Nawet w górach, nad morzami i oceanami powietrze zawiera pewną ilość pyłu. Pył albo kurz może składać się z cząsteczek gleby, np. ziarenek piasku, wyschniętych wydalin ludzkich czy zwierzęcych, sadzy lub popiołu. W miastach, szczególnie przemysłowych, ogromna ilość cząsteczek pyłu może powodować znaczne zadymienie lub nawet gęste mgły długo zalegające. Poza tym w powietrzu unosi się stale pył powstały ze ścierania się nawierzchni dróg i ulic, kruszenia się i wietrzenia cegły oraz tynków. Tego rodzaju zapyleniu możemy zapobiegać przez częste zraszanie nawierzchni ulic wodą, asfaltowanie ulic lub wykładanie ich kostką granitową, tworzenie obszarów zielonych, zadrzewianie itp.

Działalność człowieka ma na celu stwarzanie optymalnych właściwości środowiska sztucznego

Dla człowieka największe znaczenie zdrowotne przedstawiają warunki mikroklimatyczne w mi w których najdłużej przebywa, a więc w szkole, w zakładzie p czy w domu. Najlepszym i zawsze dostępnym sposobem regulacji warunki mikroklimatycznych pomieszczenia jest wietrzenie naturalne. W pomieszczeniach, w których przebywa większa liczba osób powinno ono być przeprowadzane przynajmniej raz na godzinę. Niedocenianie znaczenia dobrych warunków mikroklimatycznych w środowisku przy- Z czynią się do pogarszania się samopoczucia człowieka, które związane jest z zaburzeniami termoregulacji ustroju. Promieniowanie słoneczne. Jednym z bardzo ważnych czynników środowiska zewnętrznego jest działanie promieniowania słonecznego. Promienie słońca są źródłem życia na ziemi, a zarazem wywie- rają duży wpływ na organizm człowieka. Odnosi się to do promieni widzialnych i niewidzialnych tak np. działanie promieni pozafioletowych odgrywa dużą rolę w niektórych procesach chemicznych. Zawarte w skórze nieczynne związki chemiczne ulegają uaktywnieniu pod wpływem promieni pozafioletowych, np. ergosterol zamienia się w witaminę Eh. Promienie podczerwone wywierają działanie cieplne, mogą one przenikać do ustroju na głębokość ok. 2,5 cm. Zbyt długotrwałe nasłonecznianie ciała, a szczególnie głowy, może spowodować udar słoneczny. Nadmierne i długotrwałe opalanie się.w czasie upalnych i słonecznych dni jest przeciwwskazane, szczególnie dotyczy to osób mających skórę nieuodpornioną i wrażliwą. Skóra, która ma już brązową pigmentację i zgrubienie warstwy rogowej naskórka, jest mniej wrażliwa na działanie cieplno-chemiczne promieni słonecznych. Dawkowanie nasłonecznienia powinno być stosowane indywidualnie, przeciętny czas naświetlania powinien wynosić początkowo pół godz., a w następnych dniach po 1 godz. i więcej.

Następstwa działania zwiększonego ciśnienia na ustrój zaobserwować można

U nurków, którzy schodzą do pracy w dół pod wodę, lub u robotników w kesonach przy budowie filarów mostowych, budowie metra itp. U tych ludzi może wystąpić tzw. choroba nurków zwana także chorobą kesonową. Najniebezpieczniejszy dla nich jest powrót z wysokiego ciśnienia do normalnego. Wskutek różnicy ciśnień występuje uwalnianie się nagromadzonego w nadmiarze azotu, który wydziela się we krwi w postaci pęcherzyków gazu. Pęcherzyki te mogą powodować zaczopowania naczyń krwionośnych, najczęściej drobnych włośniczek i małych tętniczek. Jeżeli zostanie zaczopowane naczynie w narządzie ważnym dla pracy ustroju, jak np. w sercu czy mózgu, następują zmiany prowadzące nieraz do śmierci. Makroklimatem nazywamy zespół warunków atmosferycznych danego rejonu, z których najważniejsze są: temperatura powietrza, ruch powietrza, wilgotność powietrza i ciśnienie powietrza. Mikroklimat jest to zespół wyżej wymienionych warunków klimatycznych występujących na niewielkim obszarze. Pojęcie to może odnosić się do określenia mikroklimatu pomieszczenia mieszkalnego, jak i mikroklimatu doliny czy zbocza górskiego. Mikroklimat, zwany także klimatem lokalnym, zawsze-różni się znacznie swoimi właściwościami od warunków makroklimatu danego rejonu. Oprócz czynników fizycznych powietrza, odgrywających podstawową rolę w tworzeniu się mikroklimatu, współdziałają w tym jeszcze i inne właściwości powietrza, jak np. właściwości chemiczne, bakteriologiczne. Oceną wszystkich czynników tworzących mikroklimat, np. pomieszczenia, pozwala na znalezienie najlepszych warunków, w których człowiek czułby się dobrze.

Ciśnienie atmosferyczne posiada niewątpliwy wpływ na organizm ludzki

Na przykład przy spadku ciśnienia atmosferycznego, zwłaszcza przed deszczem, pojawiają się u niektórych osób dokuczliwe bóle reumatyczne i neuralgie. U wielu ludzi występują stany rozdrażnienia i pogorszenia samopoczucia. Prowadzone są również obserwacje nad zależnością występowania nagłych schorzeń naczyń wieńcowych serca od zmian ciśnienia atmosferycznego. Dłuższy pobyt na dużych wysokościach może doprowadzić do wystąpienia u człowieka tzw. choroby górskiej. Objawia się ona przyspieszonym biciem serca, zwiększoną ilością oddechów na minutę, dusznością, ogólnym osłabieniem, zawrotami głowy, lękiem przestrzeni, nudnościami, wymiotami, krwawieniem z nosa, a nawet utratą przytomności. Główną przyczyną choroby górskiej jest zmniejszone ciśnienie cząstkowe tlenu, w wyniku czego powstaje zmniejszenie ilości tlenu we krwi i głód tlenowy tkanek. Dodatkowymi czynnikami współdziałającymi w wystąpieniu objawów chorobowych na dużych wysokościach jest obniżenie temperatury i wilgotności powietrza. Przypuszczalnie współdziałają w tym jeszcze i inne czynniki mniej poznane, jak jonizacja powietrza, nadmierne promieniowanie słoneczne itp. Przy długotrwałym przebywaniu w powietrzu ubogim w tlen, np. u pasterzy wysokogórskich lub plemion koczujących na wysokości kilku tysięcy metrów, występuje stopniowe przystosowanie się organizmu do danych warunków. Organizm przystosowuje się stopniowo do tych warunków przez zwiększenie objętość oddechowej płuc, zwiększenie liczby oddechów na minutę, zwiększenie liczby skurczów serca, ilości hemoglobiny i liczby krwinek czerwonych (do 6 i więcej milionów krwinek czerwonych w 1 mm3 krwi), przez obniżenie procesów spalania w tkankach, wskutek czego zmniejsza się zapotrzebowanie na tlen. Zmiany powyższe są odwracalne i po pewnym czasie ulegają cofnięciu się po powrocie do środowiska, w którym panuje normalne ciśnienie atmosferyczne.

Powietrze wilgotne zarówno o temperaturze wysokiej, jak i niskiej, działa na ustrój ujemnie

Wilgotność powietrza wpływa bezpośrednio na procesy oddawania ciepła i inne czynności życiowe organizmu. W przypadku wysokiej wilgotności i wysokiej temperatury utrudnione jest oddawanie ciepła z organizmu wskutek upośledzonego parowania. Utrudnione ochładzanie ustroju i zatrzymywanie ciepła powoduje początkowo złe samopoczucie aż do wystąpienia przegrzania organizmu (udar cieplny). Powietrze wilgotne o niskiej temperaturze wywołuje szybką utratę ciepła. Niska temperatura i znaczna wilgotność ułatwiają ochładzanie ustroju przez oddawanie ciepła na drodze przewodnictwa (powietrze wilgotne jest lepszym przewodnikiem ciepła niż suche). Wpływ ruchu powietrza na ustrój może przejawiać się w działaniu bezpośrednim lub pośrednim. Powietrze, które wykazuje zwiększony ruch, wpływa na oddawanie ciepła z ustroju i w następstwie jego ochłodzenie. Jeżeli ruch powietrza jest nadmierny, to przy odpowiedniej temperaturze wywołuje dosyć silny masaż skóry. Działanie pośrednie ruchu powietrza na organizm przejawia się w mieszaniu warstw wietrzą, dzięki czemu wyrównywany jest skład chemiczny powietrza, i jego temperatura. W każdym pomieszczeniu mieszkalnym lub zakładzie pracy powinien odbywać się stały przepływ powietrza, którego szybkość określają normy polskie (0,7 m/s).
Ruch jiowietrza jest zjawiskiem ważnym i musi być zawsze brany pod uwagę przy tworzeniu odpowiednich, higienicznych warunków mikroklimat« lokalnego. Ciśnienie atmosferyczne ulega stałym wahaniom zarówno w ciągu doby, sjak i w ciągu roku. Wahania w ciągu doby są nieznaczne, i w naszej szerokości geograficznej dochodzą do kilkudziesięciu mm Hg.

Działanie temperatury na organizm może mieć zawsze znaczenie ogólne lub miejscowe

Wpływ wysokich temperatur na ustrój w znaczeniu ogólnym może przejawiać się w końcowym efekcie przegrzaniem ustroju i porażeniem cieplnym. W tych przypadkach występuje zakłócenie równowagi pomiędzy wytwarzanym i oddawanym ciepłem. Zwiększenie oddychania ciepła dokonuje się przez rozszerzenie naczyń krwionośnych skórnych, obfite wydzielanie potu, przyspieszenie oddechów. Przy podwyższonej temperaturze otoczenia największą ilość ciepła wydala się z organizmu drogą pocenia i parowania. Parowanie potu i następnie ochładzanie ustroju, występuje wtedy, gdy w powietrzu nie ma nadmiaru pary wodnej. Jeżeli istnieje nadmiar pary wodnej, łatwo dochodzi do przegrzania’ organizmu. Aby zapobiec przegrzaniu organizmu, należy obniżyć temperaturę powietrza, zwiększyć ruch powietrza i zmniejszyć wysoką w pomieszczeniu, co możemy uzyskać przez włączenie wentylatorów wyciągowych lub innych urządzeń klimatyzacyjnych albo przez zwykłe wietrzenie pomieszczeń. Następstwem działania dłużej trwającej niskiej temperatury jest oziębienie organizmu, które doprowadza do obniżenia temperatury ciała, anemizacji skóry, zmniejszonej odporności ogólnej ustroju, i zamarznięcia, które poprzedzone bywa osłabieniem wszystkich funkcji życiowych ustroju, zwolnieniem oddychania i pracy serca, obniżeniem przemiany materii, zmęczeniem, sennością, utratą przytomności. Zamarznięcie występuje szybciej u ludzi, którzy przebywają w wilgotnym powietrzu przez dłuższy czas bez ruchu. Szkodliwy wpływ niskich temperatur wzmaga się jeszcze przy zwiększonych prędkościach ruchu powietrza (powyżej kilku m/s). W pierwszych okresach działania temperatur niskich lub wysokich na organizm duże znaczenie ma regulacja cieplna. Regulacja cieplna ustroju pozwala na utrzymanie stałej temperatury ciała, przy jednoczesnej wymianie ciepła między organizmem a środowiskiem zewnętrznym. Obserwuje się zwiększone lub zmniejszone produkowanie ciepła w ustroju wskutek zwiększania lub zmniejszania się procesów przemiany materii, jak również obserwuje się wzmożone lub zwolnione oddawanie ciepła do otaczającego środowiska, np. w zależności od temperatury powietrza.

Oddychanie powietrzem o zmniejszonej zawartości tlenu jest utrudnione

Wywołuje uczucie stopniowo nasilającej się duszności, utratę przytomności, a nawet śmierć. Już zmniejszenie ilości tlenu do 15% w powietrzu wdychanym powoduje powstanie objawów wyrównawczych, które wyrażają się w głębszych oddechach, częstszych skurczach serca i zwolnionych procesach utleniania. Przy spadku zawartości tlenu od 14 do 9% oddech staje się przerywany, a mięśnie męczą się szybko na skutek niedotlenienia. Dalsze obniżenie zawartości tlenu w powietrzu do ok. 8—6% wywołuje śmierć z uduszenia. Dwutlenek węgla jest gazem bezbarwnym, bezwonnym w małych stężeniach i nieszkodliwym dla organizmu ludzkiego. Zawartość dwutlenku węgla w powietrzu może być wskaźnikiem zanieczyszczenia powietrza. Za dopuszczalną ilość COa w powietrzu pomieszczeń przyjęto 0,1%. Jest to tzw. wskaźnik Pettenkofera. Do elementów kształtujących właściwości fizyczne powietrza zaliczamy: temperaturę, wilgotność, ruch powietrza, ciśnienie atmosferyczne. Temperatura powietrza optymalna, tzn. najkorzystniejsza dla ustroju ludzkiego, wynosi przeciętnie około 16—18°C. Człowiek czuje się również dobrze w temperaturze wyższej, np. 24°C, przy jednoczesnym wzmożeniu ruchu powietrza (ok. 2—3 m/s) i niewielkiej wilgotności. Samopoczucie człowieka będzie złe w przypadku wysokiej wilgotności i braku ruchu powietrza, nawet gdy temperatura powietrza będzie wynosiła +18°C. Dobre samopoczucie człowieka zależne jest więc nie tylko od optymalnej temperatury i innych cech fizycznych powietrza, jak wilgotność i ruch powietrza, ale także od wielu różnych czynników, takich jak ubranie, rodzaj pracy, odżywianie, przyzwyczajenia itp.

ŚRODOWISKO NATURALNE

W środowisku tym występują czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne: powietrza, wody i gleby. Poniżej omówimy niektóre elementy wymienionych środowisk i ich wpływ na zdrowie człowieka. Powietrze jest mieszaniną gazów, która otacza kulę ziemską i tworzy powłokę gazową zwaną atmosferą (atmos — oddech, sfera —” < kula). Atmosfera porusza się wraz z Ziemią w jej ruchu obrotowym dookoła Słońca. W przekroju pionowym atmosfera dzieli się na tropoafórę (ok. 11 km), srtosferę (ok. 100 km), jonosferę (ok. 1000 km) i egzosferę powyżej 1000 km. Skład powietrza wydychanego różni się od powietrza atmosferycznego, Przede wszystkim zmniejsza się w nim w przybliżeniu o 20% ilość tlenu, który zostaje zużytkowany na procesy spalania w organizmie. Z przeciętnej ilości tlenu w powietrzu wdychanym, wynoszącej około 21%, pozostaje w powietrzu wydychanym około 17%. Para wodna w powietrzu wydychanym znajduje się w ilości bliskiej punktu nasycenia. Temperatura wydychanego powietrza jest zbliżona do temperatury ciała. Ilość dwutlenku węgla wynosi od 0,03% w powietrzu wdychanym, w powietrzu wydychanym wzrasta do ok. 4%.

WIEK DOJRZEWANIA SPOŁECZNEGO

Kształtowanie się postawy społecznej rozpoczyna się u dziecka już w okresie przedszkolnym (gry i zabawy zbiorowe), a jej osiągnięcie czy nawet stabilizacja powinna nastąpić w okresie kończenia przez uczniów ostatniej klasy szkoły średniej. Jest to niezbędne w związku z mającym wkrótce nastąpić rozpoczęciem samodzielnej pracy w społeczeństwie. Postawę społeczną osiąga się w wyniku wychowania i życia młodzieży w grupie, w określonym środowisku. We współczesnym świecie każdy zobowiązany jest do pełnego uczestnictwa w rozwoju i życiu swojego społeczeństwa. Egoistyczne postawy osobnicze powinny ustąpić na rzecz dobra i celów danej zbiorowości. Pierwsze kształtowanie się postawy społecznej odbywa się w grupie, którą tworzy rodzina. W następnej grupie społecznej, którą jest ‚ szkoła, odbywa się przygotowanie do działalności w przyszłej grupie zawodowej, tworzącej środowisko pracy. Każda rodzina stanowi naturalne środowisko społeczne, w którym muszą być uwzględniane i w pełni rozumiane pojęcia współżycia, hierarchii, karności i autorytetu. Szkolne środowisko ’ społeczne jest bardziej szerokie, znacznej wagi nabierają tu formy współżycia z kolegami, wyrabiają się już pewne normy postępowania,społecznego, pojawia się odpowiedzialność zbiorowa za poziom pracy, czyny i postępowanie kolegów. Cechy osobiste charakteryzujące daną indywidualność powinny być zachowane i kultywowane, ale tak, aby pozwalały jednocześnie działać w ogólnie przyjętych ramach postępowania w rodzinie, szkole, a później w środowisku pracy i nie odbijały się ujemnie na otoczeniu. Stosunki międzyludzkie powinny cechować: zrozumienie, szczerość, uprzejmość, chęć pomocy innym, poprawność zachowania się w różnych okolicznościach. Zadaniem rodziny i szkoły jest także wzbudzanie i kształtowanie doznań kulturalnych i przeżyć artystycznych. Istotne znaczenie w formowaniu prawidłowej postawy moralnej młodych ludzi ma także rozwijanie pojęcia wartości przywiązania do kraju i społeczeństwa, rozumienia wartości dobra społecznego i szacunku dla niego, jako dobra ogólnego. Uspołecznienie przejawia się w przynależności i działalności poszczególnych jednostek w różnych organizacjach o charakterze społecznymi i politycznym. Mogą to być organizacje młodzieżowe, koła zainteresowań, kluby sportowe, czytelnicze kluby dyskusyjne, samorządy klasowe i inne.
Te same zasady społecznego współżycia będzie realizować młodzież w przyszłych zakładach pracy.

Życie uczuciowe młodzieży rozwija się w tym czasie wielokierunkowo

Wzmaga się siła i intensywność uczuć przy jednoczesnym braku ich trwałości. Ich gwałtowność, najczęściej mało kontrolowana rozumowo, prowadzi często do pochopnego, nieprzemyślanego, impulsywnego działania. Jako przykład można by podać zmienność «czuć w stosunku do koleżanek i kolegów. Głęboki smutek i przygnębienie łatwo przechodzą w tym okresie w gwałtowne wybuchy radości i entuzjazmu, uwielbienie w pogardę, przyjaźń w nienawiść, poczucie własnej siły w niewiarę w siebie itp. Pochopność działania przejawiać się może w podejmowaniu nieprzewidzianych decyzji, np. jakiegoś wyjazdu czy wycieczki przedsiębranych bez specjalnego przygotowania i uprzedzenia starszych, bez zaplecza finansowego itp. Nabiera to szczególnego wyrazu w okresie modnego i rozwijającego się autostopu. Wyższy poziom rozwoju intelektualnego zaczyna z upływem czasu wpływać hamująco na procesy emocjonalne, które stają się głębsze, trwalsze i bardziej opanowane. W procesach rozwoju psychicznego młodzieży dają się zauważyć coraz częściej samodzielne kto woli, których realizowanie jest bardziej konsekwentne i ustabilizowane. W tym ogólnie trudnym okresie, pełnym wahań, wątpliwości i dociekań, młodzież powinna zwracać się do dorosłych z prośbą o pomoc, radę. Wymaga to od obydwu stron pytającego i doradcy, wspólnego zrozumienia, szacunku, zaufania i serdeczności. Kontakt obopólny powinien być stale utrzymywany, nie tylko dlatego, że starsi mieli możność przeżycia wielu różnorodnych sytuacji życiowych dających im doświadczenie, lecz przede wszystkim w celu wykrystalizowania się pełnej osobowości młodego człowieka, z uwzględnieniem rozwoju jego charakteru, temperamentu, uzdolnień i zainteresowań. W okresie dojrzewania psychicznego dochodzi do zdobycia przez młodego człowieka samodzielności i niezależności, zżycia się ze społeczeństwem i znalezienia w nim swego miejsca.